Tujci in usposabljanje v tujem jeziku

V šoli vožnje modrivoznik.si izvajamo usposabljanje tujcev v angleškem, srbskem in hrvaškem jeziku.

 

60. člen Zakona o voznikih določa, da sme tujec, ki ima na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče, z veljavnim vozniškim dovoljenjem, ki mu ga je izdal pristojni organ tuje države, in ob vzajemnosti voziti v Republiki Sloveniji tista motorna vozila, ki jih sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tuji državi, in sicer do največ eno leto od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji. Slovenec, ki ima stalno ali začasno prebivališče in ima v Sloveniji prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, sme voziti po veljavnem vozniškem dovoljenju, izdanem v tujini, in sicer dve leti od dneva prijave prebivališča v Republiki Sloveniji.

Tujci, ki imate veljavno vozniško dovoljenje tuje države, lahko tudi zaprosite za izdajo slovenskega vozniškega dovoljenja.

Če imate veljavno vozniško dovoljenje izdano v drugi državi članici Evropske unije, ter Liechtensteinu, Norveški ali Islandiji in v Sloveniji prebivate stalno ali začasno vsaj 6 mesecev, lahko na upravni enoti ter na podlagi vozniškega dovoljenja, ki ste ga opravili v drugi državi, zaprosite le za izdajo slovenskega vozniškega dovoljenja in vam ni potrebno opravljati vozniškega izpita niti opraviti zdravniškega pregleda.

Slovensko vozniško dovoljenje se izda namesto vozniškega dovoljenja, izdanega v tujini.

Če vaše vozniško dovoljenje ni izdano v državi članici EU ali Liechtensteinu, Norveški ali Islandiji oziroma kateri izmed držav, ki jih je določil s pravilnikom minister, pristojen za promet, imate pa na podlagi dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče (stalno ali začasno) že več kot šest mesecev, lahko pridobite slovensko vozniško dovoljenje tako, da opravite praktični del vozniškega izpita pri izpitnem centru.

Vlogi za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije je treba, ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev priložiti:

  1. veljavno tuje vozniško dovoljenje,
  2. dokazilo o plačilu obveznosti (upravne takse in obrazca vozniškega dovoljenja),
  3. dokazilo, da je oseba ob pridobitvi vozniškega dovoljenja izpolnila pogoj najmanj šestmesečnega prebivanja v državi, ki je to vozniško dovoljenje izdala (dokazila organov drugih držav, vizumi, dovoljenje za prebivanje, podatki iz evidence registra stalnega prebivalstva, izjave strank in druga dokazila)
  4. listino, iz katere je razvidno, katera motorna vozila sme voziti, oziroma listino o veljavnosti vozniškega dovoljenja, če iz besedila vozniškega dovoljenja to ni razvidno (overjeni prevod, potrdila diplomatskih in konzularnih predstavništev, mednarodno vozniško dovoljenje, potrdila pristojnih organov druge države),
  5. potrdilo o uspešno opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita pri izpitnem centru v Sloveniji (če tako zahteva zakon).

Glede na Zakon o voznikih (ZVoz-NPB1) in Pravilnik o vozniških dovoljenjih, morajo zaprosilci, pri katerih je ugotovljena telesna ali duševna nezmožnost za vožnjo motornih vozil, za slovensko vozniško dovoljenje predložiti tudi zdravniško spričevalo.