Soglasje za obdelavo osebnih podatkov

 

V skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov ter Uredbo GDPR(*) sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke le, če je podana osebna in nedvoumna privolitev posameznika. Kot osebna privolitev se razuma tista prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen (kot sledi v nadaljevanju) in ga izrazi v sklopu komunikacije z zavodom, to je oddaje spletnega naročila ali druge elektronske komunikacije. Prostovoljna izjava volje posameznika se izrazi s pritiskom na gumb Soglašam z obdelavo osebnih podatkov, na spletnih mestih in v obrazcih ob postopku oddaje spletnega povpraševanja ali pri uporabi drugih komunikacijskih orodij zavoda.

Soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov in neposredno trženje (spletna objava)

 1. S posredovanjem oz. izpolnitvijo zahtevanih osebnih in drugih podatkov izjavljam, da sem seznanjen in soglašam ter izrecno dovoljujem in pooblaščam Zavod MODRIVOZNIK.SI, da zbira in obdeluje moje osebne in druge podatke, ki sem jih vnesel v elektronsko sporočilo, prijavni, vnosni ali drugi  javni obrazec zavoda (v nadaljevanju: podatki) za namene prejema in obdelave vpisa v šolo vožnje, poslovnih in davčnih evidenc, poizvedbe oz. vprašanja, priprave ponudbe oz. odgovora ter vzpostavitve kontakta oz. komunikacije za potrebe trženja in/ali obdelave naročila in/ali reklamacije, pri čemer lahko Zavod MODRIVOZNIK.SI uporablja različne komunikacijske kanale (npr. telefon, navadna pošta, elektronska pošta ipd.).
 2. S potrditvijo vseh izbir ali s klikom na gumb Soglašam z obdelavo osebnih podatkov izjavljam, da sem starejši od 16 let in da so informacije, ki jih podajam, resnične in verodostojne.
 3. Podatki, ki se zbirajo:
  • Priimek, ime
  • Naslov bivanja (le pri vpisu v šolo vožnje)
  • E-mail naslov
  • Telefon
  • Datum rojstva (le pri vpisu v šolo vožnje)
  • Davčna številka in naslov podjetja (opcijsko)
 4. V primeru, da sem v Zavodu MODRIVOZNIK.SI uspešno zaključil usposabljanje in pridobil vozniško dovoljenje katerekole izmed kategorij, izjavljam in dovoljujem, da učitelj vožnje, s katerim sem opravil izpitno vožnjo, ta-isti dan in na javnem mestu tudi posname fotografijo za namen spletne objave in opravi objavo fotografije, imena in priimka ter eventualnega komentarja k dogodku spletni strani Zavoda MODRIVOZNIK.SI ter na posamičnem ali vseh socialnih omrežjih Zavoda MODRIVOZNIK.SI. V tem oziru pričakujem, ZAVOD MODRIVOZNIK pa se navedeno zaveže spoštovati, da me učitelj vožnje na dan in ob zaključku uspešno opravljene izpitne vožnje ter še pred fotografiranjem eksplicitno ter ustno vpraša za soglasje k fotografiranju. Zavod MODRIVOZNIK.SI oziroma v njegovem imenu prej opredeljeni učitelj vožnje fotografiranja po predhodnem stavku ne bo opravil, v kolikor to soglasje na vpisnem listu ustrezno ne bo označeno ali ustno soglasje pred fotografiranjem ne bo podano. Pred objavo mi mora biti vsaka posneta fotografija oziroma objava predstavljena ter po objavi tudi fotografija odstranjena iz (nosilca in) naprave, preko katere je bila posneta. Navedena fotografija brez mojega predhodnega pisnega soglasja ne sme biti posredovana tretjim osebam niti uporabljena za druge oblike trženja.
 5. Nadalje soglašam, da Zavod MODRIVOZNIK.SI obdeluje in uporablja moje podatke za namene neposrednega trženja storitev in produktov Zavoda MODRIVOZNIK.SI (npr. obveščanje o novostih storitev in produktov, ki jih zavod trži) ter dovoljujem, da jih posreduje tretjim osebam, kadar se uporaba osebnih podatkov nanaša na izvedbo naročila ali storitev šole vožnje (npr. dostavne službe, dobavitelji ipd.). To soglasje se ne nanaša na posredovanje mojih osebnih podatkov tretjim osebam za potrebe trženja njihovih produktov in/ali storitev.
 6. Seznanjen sem, da se lahko kadarkoli odjavim od neposrednega trženja s posredovanjem pisne izjave na naslov Zavod MODRIVOZNIK.SI, Videm 10S, 1262 Dol pri Ljubljani ali preko elektronskega naslova stiki@modrivoznik.si.
 7. Seznanjen sem, da bo zavod z mojo odjavo prenehalo uporabljati moje osebne podatke za namen neposrednega trženja, razen v kolikor bi iz odjave izhajalo, da se odjavljam zgolj od neposrednega trženja zavoda ali izbranega (posamično navedenega) komunikacijskega kanala.
 8. Izjavljam, da sem seznanjen in soglašam s tem, da moje navedene osebne podatke upravlja in obdeluje oziroma uporablja Zavod MODRIVOZNIK.SI v svoji bazi osebnih podatkov za administracijo elektronskih sporočil, neposredno trženje, v svoji bazi osebnih podatkov prejemnikov e-sporočil ter osebne podatke, skladno z določbami Zakona o voznikih oziroma drugih zakonov ali predpisov, ki urejajo evidence kandidatov v šolah vožnje ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo delovanje šole vožnje, posreduje uradnim osebam in državnim organom.
 9. Izjavljam, da sem seznanjen z dejstvom, da dajem te svoje osebne podatke prostovoljno in brez posledic, če odklonim ter sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik enkrat na tri mesece zahtevati, da mi:
  • omogoči vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov;
  • da mi potrdi, ali se podatki v zvezi z mano obdelujejo ali ne;
  • da mi omogoči vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name ter mi omogoči, da jih prepisujem ali kopiram;
  • da mi posreduje izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo name;
  • da mi posreduje seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki z navedbo kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen;
  • da mi da informacijo o virih, na katerih temeljijo zapisi, ki jih o meni vsebuje zbirka osebnih podatkov, in o metodi obdelave;
  • da mi da informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter da mi pojasni tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo mojih osebnih podatkov.
 10. Izjavljam, da sem seznanjen s svojo pravico od upravljavca osebnih podatkov pisno ali ustno na zapisnik zahtevati, da dopolni, popravi, blokira ali izbriše moje osebne podatke, za katere dokažem, da so nepopolni, netočni, neažurni ali da so bili zbrani ali obdelani v nasprotju z zakonom ter, da o njihovi dopolnitvi, popravku, blokiranju ali izbrisu obvesti vse uporabnike mojih osebnih podatkov in pogodbene obdelovalce, katerim je posredoval te podatke, preden so bili dopolnjeni, popravljeni, blokirani ali izbrisani.
 11. Seznanjen sem z naslednjimi podatki o upravljavcih in uporabnikih mojih osebnih podatkov: Zavod MODRIVOZNIK.SI, Videm 10S, 1262 Dol pri Ljubljani, davčna številka 41395620, matična številka 6873723000, zakoniti zastopnik Dražen Jurčič. Zavod MODRIVOZNIK.SI pridobljene osebne podatke zbira in obdeluje v skladu z določbami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
 12. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je tista oseba, ki obdelovalcu ali upravljavcu osebnih podatkov neodvisno pomaga pri zagotavljanju skladnosti obdelave osebnih podatkov s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in novim zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov pri upravljavcu je Vesna Jurčič (tel. 041 27 27 04; vesna@modrivoznik.si).

 

Opomba:

(*) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov)